Fondsenwerving en Collecten

De kosten van de parochiehuishouding moeten door de parochianen gezamenlijk worden gedragen. Iedereen die parochiaan is heeft hierin een eigen verantwoor-delijkheid. We gaan hierbij uit van het beginsel van de vrijwillige bijdragen en niet zoals b.v. in Duitsland van een belastingsysteem (Kirchensteuer).

Als bronnen van inkomsten kennen we:

de gebruikelijke kerkcollecten
de kerkbijdragen, op vrijwillige basis
opbrengsten uit verkoop offerkaarsen
misintenties of stipendia
giften en donaties
opbrengsten uit bezittingen.
De keerzijde van de medaille zijn de uitgaven of lasten. Hierbij mogen we denken aan:

kosten onderhoud en instandhouden kerkgebouwen, waaronder stookkosten, verlichting, schoonhouden, verzekeringen, enz.
kosten onderhoud en instandhouden pastorie en parochiekantoor, waaronder stookkosten, verlichting, schoonhouden, verzekeringen, enz.
kosten personeel
kosten eredienst
kosten pastorale aktiviteiten, waaronder catechese en parochieopbouw
bijdragen aan bisdom, dekenaat, enz.