Fondsenwerving en Collecten

De kosten van de parochiehuishouding moeten door de parochianen gezamenlijk worden gedragen. Iedereen die parochiaan is heeft hierin een eigen verantwoor-delijkheid. We gaan hierbij uit van het beginsel van de vrijwillige bijdragen en niet zoals b.v. in Duitsland van een belastingsysteem (Kirchensteuer).

Als bronnen van inkomsten kennen we:

 • de gebruikelijke kerkcollecten
 • de kerkbijdragen, op vrijwillige basis
 • opbrengsten uit verkoop offerkaarsen
 • misintenties of stipendia
 • giften en donaties
 • opbrengsten uit bezittingen.

De keerzijde van de medaille zijn de uitgaven of lasten. Hierbij mogen we denken aan:

 • kosten onderhoud en instandhouden kerkgebouwen, waaronder stookkosten, verlichting, schoonhouden, verzekeringen, enz.
 • kosten onderhoud en instandhouden pastorie en parochiekantoor, waaronder stookkosten, verlichting, schoonhouden, verzekeringen, enz.
 • kosten personeel
 • kosten eredienst
 • kosten pastorale aktiviteiten, waaronder catechese en parochieopbouw
 • bijdragen aan bisdom, dekenaat, enz.