Kerkbijdragen

VOORAF
Niet de paus of Rome of de bisschop betaalt de pastoor of het onderhoud en in stand houden van het kerkgebouw. Ook niet de gemeente of de rijksoverheid:
De parochianen zijn zelf samen verantwoordelijk voor het in stand houden van het kerkelijk leven en de daarmee verbonden voorzieningen in de meest ruime zin van het woord.
In dit hoofdstuk spreken we over de financiën van de parochie of de parochiehuishouding.
Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt verkregen uit kerkbijdragen.

HET WOORD “KERKBIJDRAGE”
Kerkbijdragen zijn de vrijwillige bijdragen van parochianen, waartoe deze zichzelf verplicht hebben. Het gaat om toegezegde bedragen die per jaar, kwartaal of per maand betaald worden.
De administratie van deze bijdragen is opgenomen in een beveiligd systeem, waarin alleen toegang hebben: de pastoor, de penningmeester en de betreffende administrateur. Andere leden van het kerkbestuur ontvangen informatie in de vorm van totaalbedragen.

WAAROM ZOU JE MEEDOEN AAN DE KERKBIJDRAGE
De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Hier gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Hier is iedereen welkom.
We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, maar ook voor momenten van rouw en verdriet. Hier vinden we bemoediging en een houvast in het leven, een geestelijk thuis.

RICHTBEDRAG
Als richtbedrag voor deze kerkbijdragen wordt uitgegaan van 1% van het netto inkomen van het gezin of de fiscale eenheid.

Het bisdom Roermond kent al sinds jaar en dag het gebruik dat de bijdrage voor uitvaarten of huwelijksdiensten niet gevraagd wordt aan parochianen die minimaal de vier voorafgaande jaren een bepaalde kerkbijdrage hebben betaald. Het bisdom overweegt om deze koppeling los te laten en de regeling binnen enkele jaren af te bouwen. Parochies worden hierover geïnformeerd zodra dit besluit definitief is. Momenteel geldt deze regeling nog wel en is de minimumbijdrage voor deze vrijstelling vastgesteld op € 115,00 voor 2021.

BELASTINGAFTREK
Onder bepaalde voorwaarden kan uw kerkbijdrage en uw gift aftrekbaar zijn voor de belasting omdat de overheid de parochie in de categorie van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) laat vallen.
Voor periodieke giften geldt zelfs dat deze volledig aftrekbaar zijn als u via een formulier van de belastingdienst in overleg met de parochie schriftelijk vastlegt dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag aan de parochie schenkt.