Kerkbijdragen

De parochianen zijn SAMEN verantwoordelijk voor het in stand houden van het kerkelijk leven en de daarmee verbonden voorzieningen in de meest ruime zin van het woord.

We spreken hier over de financiën van de parochie of de parochiehuishouding.
Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt verkregen uit kerkbijdragen. Dit zijn de vrijwillige bijdragen van de parochianen, waartoe deze zichzelf verplicht hebben.

Het gaat om toegezegde bedragen die per jaar ineens of in termijnen betaald worden. De administratie van deze bijdragen is opgenomen ineen beveiligd systeem, waarin alleen toegang hebben de pastoor en de betreffende administrateur. Penningmeester en kerkbestuur ontvangen informatie in de vorm van totaalbedragen.

Als richtbedrag voor deze kerkbijdragen wordt uitgegaan van 1% van het netto inkomen van het gezin of de fiscale eenheid. Hiertegenover staat de vrijstelling van het betalen van de vergoeding voor huwelijken en begrafenis van de inwonende gezinsleden. De minimumbijdrage is vastgesteld op € 96,00 voor 2009.

Een bekend begrip rond de kerkbijdragen is de jaarlijkse actie KERKBALANS.

Kerkbalans 2012

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en we wensen elkaar in alle opzichten een voorspoedig en zalig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

Ook uw Kerkbestuur hoopt dat.

In januari worden onze parochiebewoners weer benaderd voor de jaarlijkse bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze samenwerkende parochies. Daarbij vragen wij u om uw kerkbijdrage indien mogelijk te continueren en als u nog niet deelneemt aan de kerkbijdrage, om dit alsnog te gaan doen, want onze kerk is vablijvende waarde:

De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de Stad, in het dorp, in de wijk. Als het goed is dan zijn onze parochies ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

De kerk is ook voor mensen, die geen speciale binding met onze parochie hebben een plek van ontmoeting en inspiratie.

We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2012 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze parochies haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde.

Van blijvende waarde!