Kerkbijdragen

VOORAF
Niet de paus of Rome of de bisschop betaalt de pastoor of het onderhoud en in stand houden van het kerkgebouw. Ook niet de gemeente of de rijksoverheid:
De parochianen zijn zelf samen verantwoordelijk voor het in stand houden van het kerkelijk leven en de daarmee verbonden voorzieningen in de meest ruime zin van het woord.
In dit hoofdstuk spreken spreken we over de financiën van de parochie of de parochiehuishouding.
Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt verkregen uit kerkbijdragen.

HET WOORD “KERKBIJDRAGE”
Kerkbijdragen zijn de vrijwillige bijdragen van parochianen, waartoe deze zichzelf verplicht hebben. Het gaat om toegezegde bedragen die per jaar, kwartaal of per maand betaald worden.
De administratie van deze bijdragen is opgenomen in een beveiligd systeem, waarin alleen toegang hebben: de pastoor, de penningmeester en de betreffende administrateur. Andere leden van het kerkbestuur ontvangen informatie in de vorm van totaalbedragen.

WAAROM ZOU JE MEEDOEN AAN DE KERKBIJDRAGE
De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Hier gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Hier is iedereen welkom.
We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, maar ook voor momenten van rouw en verdriet. Hier vinden we bemoediging en een houvast in het leven, een geestelijk thuis.

RICHTBEDRAG
Als richtbedrag voor deze kerkbijdragen wordt uitgegaan van 1% van het netto inkomen van het gezin of de fiscale eenheid. Hiertegenover staat de vrijstelling van het betalen van de vergoeding voor huwelijken en begrafenissen van de inwonende gezinsleden.
De minimumbijdrage voor deze vrijstelling is vastgesteld op € 110,00 voor 2020.

BELASTINGAFTREK
Onder bepaalde voorwaarden kan uw kerkbijdrage en uw gift aftrekbaar zijn voor de belasting omdat de overheid de parochie in de categorie van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) laat vallen.
Voor periodieke giften geldt zelfs dat deze volledig aftrekbaar zijn als u via een formulier van de belastingdienst in overleg met de parochie schriftelijk vastlegt dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag aan de parochie schenkt.

ACTIE KERKBALANS
Een bekend begrip rond de kerkbijdragen is de jaarlijks terugkerende Actie Kerkbalans.
Jaarlijks in de maand januari worden onze parochiebewoners benaderd voor de financiële bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze samenwerkende parochies. Daarbij vragen wij u om uw kerkbijdrage indien mogelijk te continueren en als u nog niet deelneemt aan de kerkbijdrage, om dit alsnog te gaan doen, want onze kerk is van blijvende waarde.