Jaarrekening

De baten en lasten worden verantwoord middels een door het Bisdom Roermond voorgeschreven boekhoudsysteem met daaraan verbonden een jaarverslag en balans.

Deze dienen na vaststelling door het kerkbestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Bisschop van Roermond.

Het kerkbestuur zal na deze goedkeuring een verkorte vorm van deze jaarrekening publiceren in parochieblad De Maasklok of deze op andere wijze aan de parochianen bekend geven.