Onderhoudsfonds

Naast de baten en lasten van de normale parochiehuishouding is er nog het groot onderhoud van de beide kerkgebouwen (herstel en restauratie) en andere voorzieningen voor pastoraal en eredienst.
Deze kunnen niet gedekt worden uit de normale huishouding. Hiervoor zijn bijzondere inspanningen nodig en andere bronnen.

Hiervoor is een tweetal fondsen in het leven geroepen, nl.:
Onderhoudsfonds H. Cornelius Borgharen. Bankrekening: NL51 RBRB 0982 7530 63
Onderhoudsfonds H. Martinus Itteren. Bankrekening: NL43 RBRB 0919 3561 41

Giften aan deze onderhoudsfondsen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. (zie ook Kerkbijdragen)