Pastoor

De pastoor wordt benoemd door de Bisschop van Roermond. Hij is  krachtens wijding, ambt en benoeming, verantwoordelijk voor de bestuurlijke en pastorale zorg.

Pastoor P. Horsch is pastoor van de parochies H. Cornelius (Borgharen), H. Martinus (Itteren), H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth). Van deze laatste parochie is de kerk door woningen vervangen; de toren en de voormalige doopkapel zijn wel nog aanwezig.
Daarnaast is hij ook pastoor van H. Martinus (Geulle), Onbevlekt Hart van Maria (Waalsen/Moorveld), H. Agnes (Bunde) en H. Catharina (Ulestraten).

Taken
De pastoor gaat voor in de wekelijkse vieringen van de H. Mis, verzorgt de preken, bereidt doopsels voor en dient ze toe, hij bereidt huwelijken en uitvaarten voor en gaat voor in de desbetreffende vieringen, hij houdt persoonlijke gesprekken (omwille van gewone sociale contacten maar ook om bij moeilijkheden in de persoonlijke sfeer mensen bij te staan), hij legt huisbezoeken en ziekenbezoeken af, dient het sacrament van vergeving en het sacrament van de ziekenzalving toe en onderhoudt contacten met parochie-vrijwilligers en verenigingen binnen de grenzen van de parochies waarvoor hij is benoemd.
In Borgharen wordt jaarlijks in de september de Haardergaank gehouden; de pastoor is verantwoordelijk voor de organisatie daarvan en de invulling van de desbetreffende vieringen.

Bij zijn taken om het geloof uit te dragen hoort ook dat hij regelmatig een geloofsartikel schrijft in de diverse parochiebladen en dat kinderen in de gelegenheid worden gesteld om het geloof te leren kennen, vieren en beleven door catechese, contacten met school en ouders en het voorgaan in schoolvieringen.

De pastoor is voorzitter van zes verschillende kerkbesturen met wie hij de verantwoordelijkheid deelt voor materiële, financiële en organisatorische aangelegenheden.

Hij onderhoudt nauwe contacten met de mensen die op het parochiebureau werkzaam zijn en met de beide kapelaans om hen aan te sturen en te begeleiden.

Omdat parochies geen geïsoleerde posities innemen maar horen bij dekenaat en bisdom, neemt de pastoor deel aan vergaderingen met collega’s en vieringen van boven-parochieel belang.

Contact
Adres: Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen
E-mail: pastoor@parochieborgharen.nl of pastoorhorsch@gmail.com
Telefoonnummer: 06 -123.26.463