Werkvelden

Liturgie & Sacramenten

Jezus is in Zijn Kerk herkenbaar aanwezig in Woord en Teken.
Door het vieren van Woord en Teken zijn wij met Hem verbonden en zijn wij de levende bouwstenen van Zijn Lichaam, de Kerk.

Het centrum hiervan is de Eucharistie, waarin wij Jezus tot ons nemen in het Woord (de Verkondiging) en in Zijn Lichaam en Bloed. Zoals wij voor ons biologisch leven voedsel nodig hebben, zo evenzeer voor ons geestelijk leven. Ons hiervoor openstellen behoort wezenlijk bij ons leven als gedoopten.

Verkondiging vindt plaats in de liturgische vieringen zoals het ontvangen van de sacramenten, maar ook in bijeenkomsten gericht op meditatie, gebed, bezinning, gesprek, ontmoeting, stilte, studie en pelgrimage. Het centrum bij de kerk van de H. Cornelius is hierbij een ondersteunende mogelijkheid.

Als sacramenten kennen we in onze Kerk naast de Eucharistie: het Doopsel, het Vormsel, het Huwelijk, de Biecht, het sacrament van de zieken en het wijdingssacrament.

Deze sacramenten ontvangen we op belangrijke momenten in ons leven. We spreken vaak van scharniermomenten; momenten die een wezenlijke fase in ons leven markeren en die vragen om een bijzonder kracht.

De sacramenten ontvangen we dan ook niet zomaar. Ze zijn geen supermarktartikel.

Ze zijn een bijzonder aanbod dat Jezus ons geeft door Zijn Kerk. Hierover mogen we nadenken, me mogen ons bezinnen, we dienen ons voor te bereiden.
We denken aan de voorbereiding op het Doopsel, op het Vormsel, op de eerste H. Communie, het Huwelijk, maar ook vraagt de Biecht en het Sacrament van de Zieken om bezinning en voor het Priesterschap kennen we de langjarige ambtsopleiding.

De communievoorbereiding en de vormselvoorbereiding vinden plaats in groepsverband. Het betreft catechese waar ouders en school heel nadrukkelijk in betrokken worden. Bij de communievoorbereiding gaan we uit van tenminste drie ouderavonden en bij de vormselvoorbereiding van tenminste een ouderavond. In deze ouderavonden wordt gesproken en informatie uitgewisseld over de betekenis van deze beide sacramenten, terwijl na de pauze tijd gereserveerd is voor praktische en organisatorische zaken. De eerste H. Communie wordt ieder jaar gevierd in onze  kerken. In de H. Corneliuskerk op de zondag voor Hemelvaart en in de St. Martinuskerk op Hemelvaartsdag en in de Johannes de Doperkerk op de zondag na Hemelvaart.  De feestelijke cyclus rond de eerste H. Communie bestaat uit drie vieringen:

1. Presentatieviering
2. Eerste H. Communie
3. Dankviering.
Het geheel wordt afgesloten met het deelnemen aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Bij de communievoorbereiding heeft mej. E. Rouwhorst, parochiesecretaresse, een actieve rol. Ook kennen we nog de gezinsvieringen. Deze worden mogelijk gemaakt door de inzet van mej. E. Rouwhorst en de faciliterende medewerking van de school van Borgharen.

De vormselviering is een gezamenlijke viering voor de schoolverlaters van de beide parochies en de beide scholen. De voorbereiding is op de school  van Borgharen.      De viering tezamen in één kerk.

Het ontvangen van de sacramenten vraagt bezinning en vooral een bewuste keuze. Daarom ook dienen er tijdig afspraken gemaakt te worden over datum, tijd en voorbereidende gesprekken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de pastoor of het parochiesecretariaat. Het spreekuur is hiervoor een uitstekende mogelijkheid.

De doop- en huwelijksvoorbereiding vinden in groepsverband plaats; en met meerdere parochies samen. Bij het huwelijk gaat het om verbond van de liefde en de levenslange trouw. Dit is niet zo maar iets. Vandaar dat voorbereiding in de vorm van deze groepsgesprekken een voorwaarde is. Daarnaast zijn er nog persoonlijke gesprekken met de pastoor of de bedienaar van dit sacrament.

ALGEMEEN GELDENDE REGELS.                                                                            Voor het ontvangen van de sacramenten gelden binnen onze Kerk regels met betrekking tot het mogen ontvangen en met betrekking tot de catechetische voorbereiding. H. Doopsel. Om als kind het doopsel te kunnen ontvangen dienen de ouders van het kind dat gedoopt gaat worden deel te nemen aan een gemeenschappelijke voorbereidingsavond. Ook het deelnemen van peter en meter verdient aanbeveling. Verdere inlichtingen en folder op het parochiesecretariaat.  Tijdig aanmelden (6 tot 8 weken voor het doopsel) is gewenst. Kerkelijk huwelijk. Aanstaande bruidparen worden gevraagd de huwelijksdatum ongeveer 6-8 maanden voor het huwelijk af te spreken op het parochiekantoor. Deelname aan de gemeenschappelijke voorbereidingsavonden is een van de voorwaarden. Ook hiervoor geldt “tijdig” aanmelden. Eerste H. Communie. Voor het ontvangen van de eerste H. Communie dient de communicant gedoopt te zijn in de R.K. Kerk of een door de katholieke Kerk erkend geldig doopsel te hebben ontvangen en vervolgens opgenomen te zijn als lid in de Rooms Katholieke Kerk. Aan het ontvangen van de eerste H. Communie gaat voor de communicanten een uitgebreide voorbereiding vooraf. Ook de ouders worden in de voorbereiding betrokken door middel van drie (verplichte) ouderavonden.

Voor aanmelden en voorbereiding ontvangt U informatie van de parochie via de basisscholen in onze parochie.

In de achter ons liggende jaren is er een duidelijke achterstand ontstaan in het kennis hebben van het geloof, de Kerk en de genademiddelen van de Kerk. Voor velen is het ontvangen van de sacramenten een automatisme geworden en is de gelovige betekenis naar de achtergrond gegaan. Het is onze plicht deze kloof weer te overbruggen door middel van o.a. de sacramentencatechese, maar ook door aandacht te vragen voor het regelmatig deelnemen aan de kerkelijke vieringen en door een passend persoonlijk gebedsleven.

Waar het om gaat: geen dode regels, maar “beleefde” regels!

Sacrament van boete en verzoening
Voor de gevestigde kerkelijke hoogfeesten is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Dit kan aansluitend aan de boeteviering of in overleg op andere momenten.

Extra pastorale zorg is op zijn plaats bij ernstige ziekte en overlijden. We denken dan aan het Sacrament van de Zieken; niet op het laatste moment maar in een vroegtijdig stadium. Bij overlijden dient er veel geregeld te worden. De kerkelijke afscheidsviering is een laatste eerbetoon aan de overledene. De parochie hier in betrekken op een vroegtijdig moment voorkomt onnodige vervelende situaties. Vandaar dat een onmiddellijk informeren van de parochie zeer gewenst is.
Onder deze rubriek “liturgie” willen we ook nog wijzen op:
De kerkdiensten
De buitengewone bedienaren van de eredienst (H. communie)
Lectoren
Acolieten en misdienaars
Collectanten
Avondwake
Gebedsdiensten
Noveen en rozenhoedje
Kerkelijke Zangkoren
Versiering van de kerk
De diverse werkgroepen.
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de pastoor. Ook het wekelijks spreekuur is een mogelijkheid.

Gezinsviering op de Kerstavond. Dankbaar mogen wij terugkijken op de vieringen rond de Kerstdagen. Bijzonder op de vieringen van de kerstavond met om 18.00 uur de Gezinsvieringen die verzorgd werd door een groep jongens en meisjes van de Basisschool  en muzikaal opgeluisterd door het koor Vivas. Het kerstspel als uitbeelding van de geboorte van Jezus in de kribbe heeft veel indruk gemaakt. Aan allen die meegewerkt hebben hartelijk dank.