Vastenaktie en missie

VASTENAKTIE 2009.

Nu het jaar 2007 bijgezet is in de historie is het goed nog even terug te kijken naar de opbrengsten van de Vastenaktie over 2007. Deze zijn een duidelijke bevestiging van uw sympathieke bereidheid tot helpen door iets van uw overvloed te geven aan hen die het minder hebben. De parochies van het Dekenaat Maastricht hebben in totaal in 2007 het mooie bedrag van 30.000,– Euro bij elkaar gebracht in het kader van de gezamenlijke projecten van het Dekenaat Maastricht.. Dit alles in ogenschouw nemend mogen we met tevredenheid terugzien op het verloop in het afgelopen jaar. Voegen we hier nog bij de inzamelingen voor de slachtoffers van de verschillende natuurrampen dan mogen we alleen maar dankbaar zijn voor zoveel inzet, medewerking en financiële steun voor de mensen in nood. Uitgaande van ons motto “Kerken werken voor Kerken” willen we nu weer onze aandacht richten op het jaar 2009. Ook de Vastenaktie zal daarin weer een belangrijke plaats innemen.

Kenia, bisdom Lodwar, bijzonder bij u aan.

Kernpunten voor dit project zijn: verbeteringen in de gezondheid, autonomie en leefomstandigheden. Aandacht gaat o.a. uit naar blinden en slechtzienden, kansarme jongeren, woongelegenheid en voedsel voor ouderen, ondervoeding en kindersterfte, kinderdagverblijven.

Meer informatie over dit project kunt u lezen in de folders die bij het begin van de Veertigdagentijd huis aan huis worden bezorgd. Ook kunt u informatie krijgen op het Parochiesecretariaat en op het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond (tel. 0475-386880 mevr. Linda. Klumpkens).

Wij vertrouwen ook in 2009 weer op uw medewerking.

Contactpersoon voor missieactiviteiten: mej. E. Rouwhorst.