Verkondiging & Catechese

Het is de opdracht van de Kerk om Gods’Woord bij de mensen te brengen. Jezus zegt tegen Zijn leerlingen: Gaat en onderwijst alle volken……….Hierin wortelt ook de enge verbondenheid van Woord en Sacrament.

De Kerk is geroepen tot getuigen, tot verkondiging.

Als parochie staan wij in deze opdracht en willen hieraan werken door een gezamenlijke zoektocht naar de betekenis van de Boodschap van Jezus Christus. We doen dit in velerlei vormen en op de meest verschillende momenten. De mogelijkheden die ons hierbij voor ogen staan zijn o.a.:

Verkondiging tijdens de liturgische vieringen
Sacramentencatechese: doopsel, communie, vormsel, huwelijk.
Schoolcatechese
Jongerencatechese o.a. schoolverlaters
Bijbeluitleg
Bezinningsbijeenkomsten en gespreksgroepen (leerhuis)
Geloofsgesprekken
Actuele onderwerpen, enz.
Lezingen en inleidingen
Tentoonstellingen
Documentatie.
Buitenschoolse catechese.
Vaak stellen we ons dan de vraag: Wat geloof jij?
Het beantwoorden van deze vraag brengt ons bij leren in gesprek en dialoog.

Bij het uitvoering geven aan deze opdracht vervuld het zaaltje bij de kerk een belangrijke functie. We maken hierbij gebruik van audiovisuele middelen en externe deskundigheid. De parochiesecretaresse vervult hierbij een belangrijke rol, mede in verband met de contacten met de scholen en bij de schoolvieringen.