Organisatie

Ga voor verwante thema’s naar ORGANISATIE in het linker menu of hieronder

Samenwerkingsverband Edith Stein

De parochies van de H. Cornelius te Borgharen en van de H. Martinus te Itteren vormen een pastorale eenheid en hebben als samenwerkingsverband het model van een federatie met één pastoor, één secretariaat, één pastoraal team, één kerkbestuur, één parochiekantoor en één parochieblad, terwijl ook nagenoeg alle activiteiten gezamenlijk zijn, echter met uitvoering in beide kernen.

De parochies H. Antonius van Padua (Nazareth) en van de H. Johannes de Doper (Limmel) vormden al eerder een samenwerkingsverband en hebben nu samen één kerkbestuur.

De beide kerkbesturen van Borgharen-Itteren enerzijds en Nazareth-Limmel anderzijds werken nauw samen.

Op 24 oktober 2019 werd pastoor Paul Horsch door de bisschop tot administrator van deze vier parochies benoemd, d.w.z. tot pastoor met een tijdelijke benoeming. Op 15 november van dat jaar werd deze benoeming omgezet naar een vaste, met daaraan gekoppeld het pastoorschap van de parochies van Geulle, Moorveld, Bunde en Ulestraten. Pastoor Horsch is dus verbonden aan acht parochies.

De vier laatstgenoemde hebben momenteel nog elk een zelfstandig kerkbestuur, maar er wordt gewerkt aan federatievorming. De naam van de federatie zal zijn Edith Stein, maar de namen van de afzonderlijke parochies blijven bestaan. (Over Edith Stein: zie hieronder). Het ligt in de lijn der verwachting dat Borgharen en Itteren daaraan worden toegevoegd en dat Nazareth en Limmel met andere Maastrichtse parochies gaan samenwerken.

Personele bezetting

Eind 2019 waren in de parochies van Geulle, Moorveld, Bunde en Ulestraten de kapelaans Mario Rojas en Andreas Schmidt werkzaam. Op het gebied van de pastoraal blijven zij daar actief, maar ongeveer eenmaal per maand verzorgen zij momenteel ook de weekend-vieringen in de kerken van Itteren, Borgharen en Limmel.
Pastoor Horsch concentreert zich qua pastoraal op de parochies van Itteren, Borgharen Limmel en Nazareth, en zal elke maand de eucharistievieringen ook in de andere vier parochies verzorgen. Daarnaast blijft hij bestuurlijk actief voor alle acht parochies.

Edith Stein
één van de grote vrouwen van de twintigste eeuw

Edith Stein werd geboren op 12 oktober 1891 als jongste kind van een joods gezin.
Als tiener verloor zij haar geloof maar bleef op zoek naar antwoorden op levensvragen, vooral naar de waarheid. Na haar gymnasium studeerde zij geschiedenis, psychologie, germanistiek en filosofie.
In haar studietijd was zij actief in de Duitse vrouwenbeweging waarin zij streed voor gelijke rechten voor de vrouw.

Van de filosoof Edmund Husserl leerde zij dat waarheid bestaat en kenbaar is, van Max Scheler was zij onder de indruk vanwege zijn enthousiasme over het geloof, en onder invloed van christelijke vrienden ging ze geleidelijk aan meer open staan voor het katholieke geloof. Het lezen van werken van de karmelietes Teresa van Avila was de directe aanleiding om katholiek te willen worden.

Zij werd in 1922 gedoopt. Haar diepgelovige joodse moeder had daar de grootste moeite mee, maar voor Edith betekende de ontdekking van het katholieke geloof tevens een ontdekking van de religieuze waarde van het Jodendom.

Op 14 oktober 1933 trad zij in bij de zusters Karmelietessen in Keulen.
Bij haar inkleding op 15 april 1934 ontving zij de naam Teresia Benedicta a Cruce: Teresia, gezegend door het Kruis.
De Duitsers begonnen steeds wreder tegen Joden op te treden. Daarmee kwam niet alleen haar leven in gevaar maar ook dat van haar medezusters. Zodoende verhuisde zij naar het Karmel-klooster van Echt in Limburg. Enige tijd later volgde haar zus Rosa, die inmiddels ook katholiek geworden was en ingetreden in het klooster.
Op 2 augustus 1942 werden zij alle twee door de Gestapo gearresteerd en gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Aanleiding was het feit dat op 26 juli 1942 in de kerken een brief van de Nederlandse bisschoppen voorgelezen werd waarin geprotesteerd werd tegen de Jodenvervolgingen.

Op 1 mei 1987 werd Edith Stein door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 11 oktober 1998 heilig.
In 1999 benoemde hij Edith Stein tot patrones van Europa.