Huwelijk


Het is iets moois als je trouwplannen hebt. Trouwen voor de kerk is romantisch, maar voegt meer dan alleen romantiek toe: dat gaat tot in de diepste wortels van je ziel. God zal jullie dragen als je ook de band met Hem zoekt. Dan brengt Hij jullie dichter bij elkaar en neemt Hij jullie op zijn vleugels in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, alle dagen van je leven.

Aanmelden
Op het zetten van zo’n belangrijke stap hoor natuurlijk ook een goede voorbereiding. Meld je daarom zo lang mogelijk van tevoren aan(minimaal drie maanden).

Voorbereiding
De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met de pastoor (of met eventueel een andere priester of diaken die bij de huwelijksviering aanwezig is) en uit deelname aan drie voorbereidingsavonden, samen met andere jonge mensen die trouwplannen hebben.

Er zal ook een keer geoefend worden in de kerk.
De huwelijkssluiting vindt plaats in de parochiekerk ten overstaan van een priester of diaken en twee getuigen.

Boekje
Een boekje voor de viering kan zelf gemaakt worden met behulp van een model dat door de pastoor wordt aangereikt.

Kosten
• De kosten voor de viering zijn € 440,-.
• Wanneer ouders – of een bruidspaar dat minder dan drie jaar samenwoont – voldoende aan de kerkbijdrage meedoen (d.w.z. € 110,- per jaar), zijn de kosten nihil.
• Doen zij mee, maar voor minder dan genoemde bedragen, dan wordt een evenredig deel in rekening gebracht.
• Samenwonenden die langer dan drie jaar niet meer bij de ouders wonen, worden als een zelfstandig huishouden beschouwd; d.w.z. dat met kerkbijdrage door de ouders geen rekening meer wordt gehouden en van hen € 440,- wordt gevraagd.

Muziek
Wat betreft de muziek, moet men er uiteraard rekening mee houden, dat de viering in een kerk plaats vindt; daar hoort wilde en ruige muziek niet thuis. De teksten van gezangen zijn bij voorkeur religieus-christelijk; als ze betrekking hebben op menselijke relaties zijn ze wel geoorloofd. Muziek kan vocaal en/of instrumentaal zijn; zo zou dus een zanger of zangeres en een keyboard ook in de viering mogen.
Er worden geen CD’s of memory sticks afgespeeld tijdens de eurcharistieviering (tenzij als ondersteuning van live solo-zang). Dit is in ons Bisdom niet geoorloofd.

Huwelijkskaars
De huwelijkskaars krijgt men van de parochie maar de versiering daarvan moet men zelf (laten) maken.

Bloemversiering
Ook de bloemversiering is in principe bij de prijs inbegrepen: een bloemstuk op het altaar en één op het priesterkoor bij de lezenaar. Over meer of andere versiering kan worden overlegd, maar het kan zijn dat de daarvoor te maken kosten voor rekening van het bruidspaar komen.

Foto- en videograaf
Van een fotograaf en opnemer van video wordt gevraagd om de viering zo min mogelijk te storen. Opnames van het bruidspaar van meer nabij zijn alleen toegestaan op het moment van het ja-woord, de overreiking van de ringen en het communiceren van het echtpaar.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van lampen en spots, wel van een flitser.

Confetti en rijst
Na afloop van een huwelijksviering wil het (bij andere kerken) wel eens gebeuren, dat er met confetti of rijst wordt gestrooid. Omdat er bij de kerk een kerkhof ligt met kiezelstenen, kunnen wij dat helaas niet toestaan.