Kerkelijke uitvaartdienst

uitvaart

Achtergrond
Als wij bijeenkomen om de eucharistie te vieren voor een overledene, dan doen we dat met gevoelens van verbondenheid, respect en dankbaarheid. En het is belangrijk om het droeve afscheid te omgeven met rituelen. Toch is dat niet het enige en ook niet het belangrijkste van zo’n kerkelijke viering. Terug denkend aan wat Jezus testijds heeft gezegd en gedaan, komt die werkelijkheid naar binnen in onze tijd.
Jezus voltrekt zijn kruisoffer mede ten behoeve van de overledene: Hij geeft zichzelf aan God de Vader om de overledene en ons te bevrijden uit zonde en dood. In zijn dood wordt alles vernietigd wat er in de weg staat tussen God enerzijds en de overledene en ons anderzijds.
Die verzoening met God brengt de eenheid met de eeuwige God tot stand en geeft dus eeuwig leven aan de overledene.

Praktische regelingen
Bij een overlijden dient er veel geregeld te worden. Voor de goede gang van zaken is het belangrijk om de parochie tijdig te betrekken bij de voorbereiding van een uitvaartdienst. 
De datum wordt in overleg met de pastoor, de familie en de uitvaartondernemer vastgesteld.
Afspraken die de inhoud van de kerkelijke viering betreffen, worden gemaakt met de pastoor of één van de kapelaans.

Desgewenst kan iemand bij het begin van de viering en/of na het gebed na de communie een korte toespraak houden.

De opluistering van de viering gebeurt in Itteren door het koor van de parochie; in Borgharen door orgelmuziek. Natuurlijk is het mogelijk een eigen koor te vragen. Er worden geen memory sticks of CD’s afgespeeld tijdens de eucharistie-viering. Dit is in ons Bisdom niet geoorloofd. In overleg met de priester die de viering leidt, kan echter eventueel vóór de viering, na de C ommunie of na de H. Mis op deze wijze passende muziek ten gehore worden gebracht.

uitvaart

Gedachtenisprentje
Het is gebruikelijk om tijdens de uitvaartdienst een gedachtenisprentje te laten uitreiken. De familie kan de tekst hiervoor weliswaar zelf samenstellen, maar omdat zij een plaats heeft in de viering, kan degene die namens de parochie afspraken met de familie maakt, bepaalde voorwaarden stellen aan de inhoud. Het moment waarop een gedachtenisprentje wordt gegeven, is gewoonlijk tijdens de dienst aansluitend aan de voorbeden. Er is een collecte na de eerste Bijbellezing en bij het aanreiken van het gedachtenisprentje (de “offergang”) is er gelegenheid om wederom iets te geven, deze keer om daarvan Heilige Missen voor de overledene te laten doen. De zin daarvan is hierboven uitgelegd.

Kosten
De kosten voor een uitvaart-viering zijn nihil, wanneer de overledene voldoende aan de Kerkbijdrage meedeed (€ 115,- gedurende de laatste vier jaren).
Het Kerkbestuur zal bij gedeeltelijke bijdrage een evenredig deel op de rekening in mindering brengen.
Het Bisdom overweegt om deze regeling binnen enkele jaren op te heffen.

Zonder deelname aan de Kerkbijdrage zijn de kosten € 475,-.

Een viering op de vooravond (€ 75,-), vergoeding voor het zangkoor (€ 80,-) en de organist (€ 50,-), de dienst in het crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie (€ 75,- na voorafgaande kerkdienst; € 475,- indien uitgebreide dienst in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst), en de zeswekendienst (€ 27,50 ) worden apart in rekening gebracht.
Uit de offergang die tijdens de uitvaartdienst wordt gehouden, zullen heilige missen voor de overledene worden gelezen, echter geen zeswekendienst of jaardiensten. Offergang en collecte worden nooit voor andere goede doelen bestemd, dan voor het geestelijk heil van de overledene en voor de parochie, die immers ten doel heeft het geestelijk heil te bevorderen.