Parochieel Pastoraal Overleg

Uitgaande van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is een Parochieel Pastoraal Overleg de aangewezen mogelijkheid om uitdrukking te geven aan het verlangen naar een levende gemeenschap waarin de priesterlijke taak van alle gedoopten zichtbaar is.

Het parochieel pastoraal overleg bestaat uit vrijwilligers uit de beide parochies en heeft als taak activiteiten gericht op het leven van de geloofsgemeenschap te bevorderen en te coördineren. Verder het bevorderen van de activiteiten van de onderscheiden werkgroepen, en het voorstellen van activiteiten op het terrein van de pastorale en diaconale zorg.

De pastoor is voorzitter van dit overleg, de parochie –medewerkster is ambtshalve lid. Er dient naar gestreefd te worden dat alle werkvelden vertegenwoordigd zijn in dit overleg.

Op deze manier is het Parochieel Pastoraal Overleg uitdrukking van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle werkenden in de parochie voor de activiteiten en de continuïteit van het hele gebeuren in de parochie.

Het Parochieel Pastoraal Overleg komt tenminste driemaal per jaar bijeen om de gang van zaken en nieuwe initiatieven te bespreken. Wij zijn dankbaar voor elk initiatief dat het parochieleven kan verrijken en verlevendigen.

Het Parochieel Pastoraal Overleg heeft een adviserende taak naar de pastoor en het pastoraal team gericht op activiteiten in de onderscheiden werkgebieden.